سيستم هاي نرم افزاري جديد
نکته: جهت استفاده از نرم افزارهای جدید از مرورگرهای Mozilla FireFox و یا Google Chromeاستفاده نمایید.
زير سيستم مشترکات ثبت الحاقيه سيستم هاي قديمي
زير سيستم عمر وزارت نيرو
تهيه شده در مديريت فناوري اطلاعات