استعلام طرح بیمه ارمغان


اطلاعات بيمه نامه


مدت بيمه نامه (سال) *
مدت پرداخت (سال) *
مبلغ سپرده اولیه(ریال)
نحوه پرداخت *
مبلغ هر قسط (ریال) *
درصد رشد حق بيمه
درصد تخفیف بر روی پوششها
درصد تخفیف بر روی هزینه ها

اطلاعات بيمه شده


سن بيمه شده *
درصد اضافه نرخ پزشكي
آيا حق بيمه پوشش ها كم شود؟

اطلاعات پوشش هاي تكميلي


پوشش هاي عمر و حادثه سرمایه (به ریال) درصد رشد ضريب نسبت به سرمايه عمر ضريب در آمد از کار افتادگی
پوشش عمر *
پوشش حادثه
پوشش نقص عضو
پوشش امراض خاص
پوشش هزینه پزشکی
پوشش معافيت به علت حادثه
پوشش معافيت به هر علت
پوشش درآمد از کارافتادگی به علت حادثه
پوشش درآمد از کارافتادگی به هر علت