<<< پيام هاي روز سيستم نرم افزار جامع - نيكا>>>
نرم افزار فناوران
نرم افزار فناوران فايلهاي پيوست
نرم افزار جامع نسخه عملياتي
زير سيستم بيمه مسافرين خارج از كشوراتصال از طريق VPNاتصال از طريق اينترنت 1اتصال از طريق اينترنت 2 فايلهاي پيوست
زير سيستم بيمه آتش سوزياتصال از طريق VPNاتصال از طريق اينترنت 1اتصال از طريق اينترنت 2 فايلهاي پيوست
زير سيستم مالی-مشترکاتاتصال از طريق VPNاتصال از طريق اينترنت 1اتصال از طريق اينترنت 2 فايلهاي پيوست
زير سيستم بيمه باربرياتصال از طريق VPNاتصال از طريق اينترنت 1اتصال از طريق اينترنت 2 فايلهاي پيوست
زير سيستم بيمه مهندسي وخاصاتصال از طريق VPNاتصال از طريق اينترنت 1اتصال از طريق اينترنت 2 فايلهاي پيوست
زير سيستم بيمه مسئوليتاتصال از طريق VPNاتصال از طريق اينترنت 1اتصال از طريق اينترنت 2 فايلهاي پيوست
زير سيستم عمر و حوادث گروهي اتصال از طريق VPNاتصال از طريق اينترنت 1اتصال از طريق اينترنت 2 فايلهاي پيوست
زير سيستم حوادث انفرادياتصال از طريق VPNاتصال از طريق اينترنت 1اتصال از طريق اينترنت 2 فايلهاي پيوست
زیر سیستم عمر انفرادیاتصال از طريق VPNاتصال از طريق اينترنت 1اتصال از طريق اينترنت 2 فايلهاي پيوست
زير سيستم خودرواتصال از طريق VPNاتصال از طريق اينترنت 1اتصال از طريق اينترنت 2 فايلهاي پيوست
زير سيستم درماناتصال از طريق VPNاتصال از طريق اينترنت 1اتصال از طريق اينترنت 2 فايلهاي پيوست
نرم افزار بردروي الکترونيکي
بردروي الکترونيکي اتصال به بردروي الكترونيكي فايلهاي پيوست